Přihláška do výběrového řízení na provozovatele – podnájemce Divadla Komedie

Uveřejňujeme zde první část projektu Young Talents, o.s. tak, jak jsme jej odevzdali do výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že pro své autorské projekty volíme témata, která by k našemu neprospěchu mohla inspirovat jiné tvůrce, rozhodli jsme se nezveřejnit popis konkrétních projektů. Dále jsme se rozhodli nezveřejňovat osobní životopisy bez souhlasu všech, jichž se to týká. A také nechceme zveřejňovat naši ekonomickou rozvahu a detaily plánovaného řízení divadla.

Přihláška do výběrového řízení na provozovatele – podnájemce Divadla Komedie (divadelní činnnost) na období 1.8. 2012 – 31.12. 2016

 

Přihlášku předkládá: YOUNG TALENTS o.s

Předseda o.s. /Producent– MgA. Martin Pošta

Členka o.s./Manager, produkční – BcA. Lenka Neužilová Stárková

Umělecká koncepce: MgA. Jiří Havelka, Ph.D., MgA. Petra Tejnorová,

MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Dramaturgie: MgA. Lukáš Jiřička, Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

Zahraniční koordinátorka projektů: Mgr. Sodja Zupanič Lotker

Garant projektu: umělecký šéf Dejvického divadla  - doc. Miroslav Krobot

 

„NEKLIDNÁ KOMEDIE“

 

YOUNG TALENTS, o.s.

1. UMĚLECKÁ KONCEPCE

1.1. MANIFEST TŘÍ  REŽISÉRŮ

 

1/ Jde nám o DIVADLO, oproštěné od stereotypních představ, jak má opravdové divadlo vypadat. Vnímáme je v souvislostech doby a místa, kde se nachází. Ptáme se, čemu a jak má divadlo současnosti sloužit.

 

2/ Jde nám o divadlo autorské, které plně vychází z našeho tvůrčího dialogu se světem.

 

3/ Jde nám o divadlo komplexní, neváhající v případě potřeby použít jakékoliv prostředky a postupy, schopné plně využívat všech složek od světla, zvuku a pohybu po prostorové vztahy mezi scénou a hledištěm a spojovat je v bytostně divadelní zážitek.

 

4/ Za své soukmenovce považujeme tvůrce současného progresivního umění výtvarného, hudebního, filmového či literárního. A také sociology, filosofy či jaderné fyziky, kteří inspirativně reflektují dnešní svět.

 

5/ Proces divadelní tvorby od prvotního nápadu po výslednou formu chápeme jako pravou podstatu divadla, které se chce stát dialogem. Pro tento proces je třeba vytvořit funkční prostředí v praktickém i duchovním smyslu slova.

 

6/ Jde nám o dynamického herce, schopného vnímat sama sebe v kontextu s ostatními složkami divadelního díla. Jde nám o herce schopného metafory, improvizace a  autorské účasti na tvorbě inscenace. Jde nám o herce schopného týmové spolupráce a spoluodpovědného za fungování divadelního společenství.

 

7/Chceme, aby si k nám našli cestu noví diváci. Nechceme se uzavírat do úzce vymezeného okruhu spřízněnců. Chceme dělat v Praze divadlo pro Pražany. Chceme přesvědčit potenciální diváky ze středních vrstev, že naše divadlo je druh zábavy, který má pro ně smysl.

 

8/ Chceme divákům nabídnout divadlo jako zakoušení, jako prožitek přítomnosti. Divadlo v dobrém smyslu provokativní a až fyzicky působivé. Nechceme se schovávat ani za intelektuální koncept, ani za výchovný či politický význam divadla či schopnost vyvolat smích. Chceme diváky zasáhnout divadlem samým.

 

1.2. Umělecká koncepce a fungování divadla

Projekt Neklidná Komedie nabízí fungování scény, která může na profesionální úrovni prezentovat a systematicky rozvíjet nový divadelní jazyk progresivních tvůrců mladé generace, a to nejen na úrovni čistě režijní, ale i v rámci nového pohledu na dramaturgii, herectví i vztah divadla k publiku a společnosti vůbec.

 

Základní koncepci divadla formují tři režiséři – Jiří Havelka, Petra Tejnorová a Jiří Adámek. Každý z nich má za sebou autonomní tvůrčí team (dramaturgové, scénografové, hudebníci). Zároveň se shodují na pětici herců, kteří by tvořili malý stálý soubor a svou uměleckou osobností vyhovují představám všech tří režisérů. Kromě nich by se na projektech Neklidné Komedie podílela řada hostujících herců. Mělo by jít o kombinaci otevřeného společenství s pevným jádrem.Tato koncepce zakládá větší flexibilitu než u tradičního souborového divadla a větší proměnlivost jednotlivých projektů.

 

Tři kmenoví režiséři, přes veškerou odlišnost svých poetik a konrétních divadelních postupů, se shodují na základních dramaturgických východiscích. Díky tomu se mohou jednotlivé inscenace a projekty spojovat do tematicky vymezených sezón (viz hlavní dramaturgická linie).

 

Otevřenost patří mezi základní devizy uměleckého tria, které klade důraz na vztah k okolnímu světu a k jiným uměleckým disciplínám. Zároveň chce spolupracovat s nejmladší uměleckou generací (viz dramaturgický okruh Next generation) i se zahraničními tvůrci a institucemi. Jedná se o divadlo nejen angažované, ale i angažující.

 

V Praze dosud chybí scéna, která by dokázala v dobrém slova smyslu být průsečíkem mezi alternativním či radikálním uměním a divadelní institucí se solidním produkčním zázemím, tak jak je tomu v Německu, Rakousku či Polsku. V těchto zemích i velká statutární divadla nabízejí inscenace např. čistě formálního, experimentálního, dokumentárního, hudebního divadla, či divadla, které svobodně mísí rozličné formy a styly za účelem rozvíjení nových performativních možností. Pokud tyto scény nalezly v zahraničí své publikum, jsou oceňovány na festivalech a ve velkých evropských městech jich bývá obvykle více než jedno, Praha by neměla být výjimkou.

 

Takto progresivní a otevřená scéna, navazující na nejnovější tendence v divadelním umění, by byla smysluplným pokračováním náročného profilu Komedie, jak jej prezentovali Dušan D. Pařízek s Davidem Jařabem.

Havelka, Adámek a Tejnorová se setkali již za studií režie na KALD DAMU. Nyní se všichni tři podílejí na novém formulování základní koncepce této katedry, v čele s Havelkou, jenž se stal jejím novým vedoucím. Jsou to vyhraněné divadelní osobnosti, které vesměs již získali pozornost kritiky, českých i zahraničních festivalů a samozřejmě i diváků. Vedle vzájemného porozumění v otázkách uměleckých vykazují všichni tři i organizační a vůdčí schopnosti. V minulých letech spoluzakládali festivaly (Cute festival, VyšeHrátky) či tvořili nezávislé projekty na zelené louce. Všichni kolem sebe již mnoho let soustřeďují spolupracovníky na všech úrovních, od produkčních po grafiky či fotografy. Jsou tedy schopni personálně zajistit chod divadelního domu po všech stránkách.

 

1.3. Čtyři základní pilíře činnosti (stručný přehled)

1.3.1. Hlavní dramaturgická linie (repertoár)

 

Společný jmenovatel: původní hry, autorské, generační, podávající zprávu o člověku v současném světě.

Tématicky: člověk ve věku nejistoty. Dramaturgické okruhy od člověka samotného k prostředí, kde žije, přes český a světový kontext zpět do nitra.

1. „Vnitřní prostor“ – nultá divadelní sezóna

2. „Teritorium Praha“ – první divadelní sezóna

3. „Česká tabu“ – druhá divadelní sezóna

4. „Rozdělený svět“ – třetí divadelní sezóna

 

K hlavní dramaturgické linii každé sezóny patří jeden další projekt – zahajovací a závěrečný společný projekt kmenových režisérů (1. a 4. sezóna), respektive inscenace v režii hostujícího tvůrce (prostřední sezóny).

1.3.2. Next generation

Prostor pro výjimečné absolventy uměleckých škol, převážně divadelních. Pro jedince i týmy. Možnost hledat po škole svůj vyhraněný styl, možnost obohacovat divadelní kulturu o záblesky čisté, nerutinní inspirace.

 

Multimediální projekty, jednorázové akce, performance, projekty na hranici různých druhů umění, projekty s přesahem do sociální oblasti. Důraz na otevřenost a na proces na úkor výsledku.

 

1.3.3. Co-media (Divadlo v kontextu)

 

Spřízněné projekty výstavní, hudební, filmové. Tematizované večery (diskuse, čtení, scénická čtení) k daným tématickým okruhům. Rozžití prostoru jakožto umělecké křižovatky v centru Prahy. Chtěli bychom skutečně otevřený prostor! Kavárna jako galerie, schodiště jako malá scéna, foyer jako koncertní prostor.

 

1.3.4. Zahraniční spolupráce

 

Všichni tři režiséři mají již zkušenosti z workshopů, koprodukcí či hostování v zahraničních divadlech. Cílem je rozvíjet všechny podoby spolupráce od hostování zahraničních umělců po vytvoření společné inscenace v rámci hlavní dramaturgické linie.

 

2. HLAVNÍ DRAMATURGICKÁ LINIE (REPERTOÁR)

2.1. Nultá divadelní sezóna 2012/2013 s názvem „Vnitřní prostor“

Nultou divadelní sezónu máme na mysli počáteční období, kdy budeme potřebovat získat čas k adaptaci do nového divadelního prostoru. Náš reálný předpoklad počítá se zahájením nulté sezóny 1. října 2012, kdy bychom na repertoár divadla každý týden od zahájení postupně přenesli 6 již nastudovaných inscenací režisérů Adámka, Havelky a Tejnorové. Vybrány jsou incenace, které ještě nevyčerpaly diváckou kapacitu, mohou fungovat jako vhled do specifické poetiky kmenových režisérů a zároveň jejich převzetí nebrání práva jiné instituce.

 

Teprve poté bychom začali zkoušet zahajovací kolektivní autorskou inscenaci „Komedii o komedii“, která by měla premiéru na začátku ledna 2013.

 

2.1.1. Přenesené inscenace

2.1.1.1. Inscenace Jiřího Havelky

Jiří Havelka a kolektiv: Velmi společenské tance

/ nominace na Cenu Sazky a Divadelních novin za režii v kategorii Alternativní divadlo./

Základní jednotkou společenských tanců je pár. Tedy muž a žena. Tak úzká spolupráce dvou lidí se blíží až k podstatě partnerské existence a je psychicky velmi náročná.

Dramaturgie: Ondřej Cihlář, scéna a kostýmy: Yumi Hayashi a Marianna Stránská, choreografie: Hana Charvátová

Premiéra 8. Března 2008 v Divadle Disk

 

Jiří Havelka: Pérák

(Na jméně nezáleží. Rozhodují činy!)

Hravá interpretace českých dějin na pozadí reálných historických událostí rozvíjí příběh fiktivní odbojové skupiny, české Ligy výjimečných. Titulním hrdinou premiérované inscenace je mytický český superhrdina z druhé světové války. Ten po vzoru komiksových hrdinů hravě přeskakoval - díky pérům na nohou – pražské ulice, aby porazil fašistické okupanty.  Jde o skutečnou divadelní podívanou, která kombinuje prvky bojových umění a extrémních sportů s poetikou autorského divadla a typického slovního humoru.

Scénář a režie: Jiří Havelka, Dramaturgie: Ondřej Cihlář,  Spolupráce na scénáři: Ondřej Cihlář, Zdeněk Janáček, Štefan Titka a další, Scéna: Honza Bažant a Lukáš Kuchinka, Kostýmy : Andrea Králová, Hudba a zvukový design: Ondřej Dědeček,

Premiéra 16.10. 2012 v rámci 4+4 dnů v pohybu v Meetfactory

Představení vzniklo v koprodukci  Divadla Vosto5, festivalu 4+4 dny v pohybu a MeetFactory.

 

2.1.1.2. Inscenace Jiřího Adámka

Jiří Adámek: Požár

Čajové dýchánky. Hovory aristokratů o bohatství a o velkých problémech zrychlujícího se světa. Jejich obdiv k prvním automobilům, úžas nad pásovou výrobou. Ženy a muži spolu svobodně tráví čas, odpadají předsudky. Jenomže… všechno spěje k Velké Válce a z evropských elit se rázem stávají paranoidní zbabělci, falešní revolucionáři nebo bezohlední kšeftaři.

Scénář a režie: Jiří Adámek, dramaturgie: Martina Musilová, scéna a kostýmy: Ivana Kanhäuserová, hudba: Jakub Kudláč
Premiéra 19.10.2011 v domě ÚLUV rámci 4+4 dnů v pohybu

Inscenace vznikla v produkci jedafrau.org

 

Jiří Adámek: Teritorium

Ve svém vlastním teritoriu se obklopujeme předměty, činnostmi, zálibami, zvyky, gesty, výrazy v tváři, průpovídkami, slovy, citoslovci, povzdechy, vědomím vlastních úspěchů, trapasy, pocity nezdaru. Čím více se zabydlujeme ve svém teritoriu, tím hůře se nám daří vykročit vstříc někomu jinému.

Scénář a režie: Jiří Adámek, dramaturgie: Martina Musilová, pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová, projekce: Eva Jiřička, scéna a kostýmy: Kristýna Täubelová, hudba: Mikoláš Růžička

Premiéra: 23. Ledna 2010 v Experimentální prostoru Roxy/NoD

Inscenace vznikla v produkci jedefrau.org

 

2.1.1.3. Inscenace Petry Tejnorové

Petra Tejnorová: IAS ON ME DE A/ Od mýtu k materiálu

Kolektiv Petry Tejnorové si za výchozí inspiraci bere starou, léty prověřenou látku - legendu o Jasonovi a Médee, a postupnou dekonstrukcí jí transformuje do reflexe současné společnosti, přičemž plně využívá principů nového divadla.

Inspiračně vycházíme například z textů L. A. Seneky, Euripida, Thomase Dreyera, Fritze Katera, Heinera Müllera a práce divadelních skupin jako jsou Dorky Park, Dood Paard, Yael Ronen & the Company a dalších.

Režie: Petra Tejnorová, dramaturgie: Matěj Samec, výprava: Marie Černíková, hudba: Jan Burian

Premiéra 24. Října 2010 v Alfrédu ve Dvoře

Inscenace vznikla v produkci Alt@art

Petra Tejnorová: My Funny Games

 

Divoká inscenace plná rizika.

Autorský a poloimprovizovaný projekt MY FUNNY GAMES, který vznikal metodou kolektivní tvorby (devising theatre), je průzkumem dnešní brutální společnosti a toho, jak násilí ovlivňuje naší kulturu. Inscenace je vždy jiná, je otevřeným dílem a pokaždé vzbuzuje zanícenou diskuzi. Vzdálená inspirace filmy Michaela Hanekeho a Larse von Triera je patrná. Tvůrci se inspirovali i knihou Františka Koukolíka Vzpoura deprivantů a výsledky testů psychologa Philipa Zimbarda. Nemáme v sobě jen dobré, vznešené, dalo by se říci, pozitivní stránky... Přijďte si nechat naložit! Můžeme začít?

Režie: Petra Tejnorová, dramaturgie: Lukáš Jiřička, scénografie: Adriana Černá, hudba a sound design: Jan Burian,videotechnická spolupráce: Jaroslav Hrdlička, pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Premiéra 11.6.2011 v Divadle Disk

 

3. NEXT GENERATION

Příležitost pro výjimečně nadané studenty, čerstvé absolventy a mladé tvůrce z oblasti experimetálního divadla.

Ve chvíli, kdy sami opustíme nezávislá studia a divadelní podzemí, cítíme potřebu oživovat nastupující generaci, abychom neustrnuli a nestali se divadelními „dinosaury“.

Tento pilíř činnosti by měl být nejotevřenější, nejproměnlivější, nejvíce spojený s aktualitou a dočasností. Diváci by si měli zvyknout, že v divadle a kolem divadla Komedie se pořád něco děje.

Multimediální projekty, jednorázové akce, performance, projekty na hranici různých druhů umění, projekty s přesahem do sociální oblasti. Spolupráce s domovskou Katedrou alternativního a loutkového divadla, kde všichni kmenoví režiséři působí jako pedagogové.

 

4. KO-MEDIA (DIVADLO V KONTEXTU)

Koncerty, filmové projekce, výstavy, architektonické přednášky, tematizované večery, debaty

4.1. Spolupráce s festivaly (divadlo, hudba, film)

Chtěli bychom i nadále pokračovat ve spolupráci s některými stávajícími hosty Divadla Komedie jako je napříkladPražský divadelní festival německého jazyka.

 

Mezi dalšími hosty by se měl objevit festival inovativních divadelních projektů 4+4 dny v pohybu, přehlídka dění v české kultuře Příští vlna/Next wave, filmová přehlídka studentských filmů Famufest, mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film fest 2013, přehlídka současného českého autorského designudesignSupermarket a festival současné progresivní hudby všech žánrů Stimul. Se všemi výše vyjmenovanými je spolupráce předběžně domluvena.

 

4.2. Jednotlivé projekty (příklady)

Kavárna jako galerie, schodiště jako malá scéna:

Intervence do městského prostoru, využití reálných míst, budov, jejichž totožnost je komplikovaná či postupně mizí a proměňuje se do kategorie místa bez ducha

tzv. ne-místa (Vítkov, Kotva, Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí, Hotel Vaníček atp.). Tento projekt si klade za cíl obnovit jejich význam, probudit je k novému životu a nabízí spolupráci výtvarníků se scénografy, jejichž odlišné přístupy by měly nalézt společný dialog. Divadlo Komedie by se stalo ohniskem prezentací projektů a diskusí o nich, návrhů, jak z nich opět učinit živoucí městské prostory. Jak reálné místo funguje v divadle? Jedná se jenom o inspiraci nebo je možné "reálná místa" opravdu zpřítomnit? Chceme reálné propojení městského divadla se samotným městem - hledání ve městě přímých inspirací pro divadlo, které se může stát platformou pro společenskou a uměleckou diskusi o prostoru a městě, v němž se nachází. "Pokud aktivity umělce až neviditelně vykračují za hranice oblasti, která je umění vyznačena – galerie, muzeum či dokonce park plný soch a začínají se znepokojujícím způsobem mísit se skutečností a také v momentě, kdy jejich hranice začínají být rozmyté, tehdy začíná být umění nebezpečné." Joanna Rajkowska, polská vizuální umělkyně

 

Foyer jako koncertní prostor:

Tradiční exhibice slam poetry na netradičním místě s úžasnou atmosférou, která by byla vedena předním český slamerem Bohdanem Bláhovcem. Tato aktivita by navázala i na projekt volné poezie dětí ze sociálně vyloučených lokalit, na němž bezmála rok pracovaly děti z pražského Smíchova a Ústí nad Labem. Básnické tvůrčí dílny vedl Bohdan Bláhovec a projekt vznikl s podporou programu EU. Mládež v akci.

 

4. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

1.1. Plánované koprodukce

Popsané projekty vycházejí vesměs z již fungujících vztahů kmenových režisérů se zahraničními tvůrci či institucemi.

1.1.1. E(D)GE – režie: Petra Tejnorová /inscenace v přípravě, která by se přenesla na repertoár Divadla Komedie/

„E(D)GE“ – režie: Petra Tejnorová

Mezinárodní a původní inscenace zkoumající život lidí starších 50 let, kteří za svůj život v různých rolích a profesích působili v divadelním prostředí. Inscenace bude formálně pracovat a stírat nepříliš probádanou oblast na pomezí divadelního a tanečního jazyka, prolamovat hranice mezi "dokumentárním" způsobem vyprávění, které je založeno na reálných příbězích vystupujících aktérů a vysoce stylizovaným divadelním tvarem. Inscenace si bude brát svůj základ ze skutečných příběhů vystupujících osob, kterými jsou jak starší tanečníci a herci nad 50 let s bohatými zkušenostmi a pestrým životem, ale i běžní lidé spojení s divadelním provozem (jako např. biletářka, nápověda, kulisák).

Projekt se snaží skrze konfrontaci národních odlišností a střetu uměleckých světů jednotlivých států (Česko, Slovensko, Polsko, Německo) reprezentovaných konkrétními účastníky projektu s rozdílnými jak historickými, ale i estetickými a institucionálními zkušenostmi, ukázat odlišnost dějinných kořenů jednotlivých států, které mají vliv nejen na osobní příběh každého z nás, ale i na celkovou podobu té které země. Samotná rozdílnost národních estetik sice zdánlivě vypadá jakou pouhé abstraktní téma, přesto dokáže překvapivě mnohé vypovědět o psychologických, dějinných, divadelních, ekonomických a politických kontextech své doby a polohy na evropské mapě.

 

Dramaturgie - Lukáš Jiřička
Scénografie - Antonín Šilar
Hudba a sound design - Jan Burian
Choreografie - Lucia Kašiarová

Produkce – Altart, Lucie Špačková

Inscenace v přípravě. Plánovaná premiéra v roce 2012 na Nové scéně Národního divadla, Praha a v partnerských divadlech na Slovensku (Stanice Zarečie, Žilina), Německu a Polsku (v jednání).

 

1.1.2. zahraniční koprodukce – režie: Jiří Adámek  - předpoklad 1. Divadelní sezóna 2013/2014

 

V roce 2011 došlo k úspěšné spolupráci Jiřího Adámka s berlínskou Neukoellner Oper. Toto divadlo se zabývá neobvyklými hudebně-divadelními žánry, které nespadají pod žádnou tradiční kategorii jako je opera či muzikál. Adámek pro ně vytvořil dvojjazyčnou inscenaci Changemakers  (němčina, angličtina), na základě vlastního scénáře z textů nejrůznějších blogerů, vzývajících k sjednocení lidstva. Kromě reprízování v domovském divadle došlo i k dvěma hostujícím představením v pražském prostoru Roxy-NoD.

Berlínské divadlo vyjádřilo zájem o další spolupráci (viz dopis v příloze). K ní by mohlo dojít v koprodukci s divadlem Komedie a výsledný projekt by se měl uvádět v Praze i v Berlíně.

 

4.1.3. zahraniční koprodukce – režie: Jiří Havelka - předpoklad 2. Divadelní sezóna 2014/2015

 

Zahraniční spolupráce:

 

Při zkoušení pro divadlo Archa jsem se setkal s irským autorem a dramaturgem Jocelynem Clarkem, který často pracuje např. s Anne Bogart a její SITI Company z New Yorku nebo s irskými Blue Raincoat. Jeho dramaturgický přístup je výsostně autorský, chápe divadlo jako proces kolektivní tvorby, jako umění přítomnosti, které podává zprávu o současném člověku a tento postup také uplatňuje ve zmiňovaných, světově uznávaných souborech. Oba od té doby přemýšlíme nad dalšími projekty, které by případně vzájemně propojily soubory, se kterým spolupracujeme.

 

Při jednom z česko-kanadských divadelních projektů organizovaných ve spolupráci Studia Ypsilon, DAMU a Univerzity v Torontu, na kterých jsem se podílel jako pomocný a posléze druhý režisér spolu s Janem Schmidem, došlo k tvůrčímu setkání s divadelní skupinou De-ba-jeh-mu-jig, složenou z původních obyvatel, tedy Indiánů, převážně z kmene Ojibway.  Při práci nás spojilo především nezvykle blízké divadelní myšlení vycházející z kolektivní improvizace jako základního principu při stavbě autorské inscenace. Ač pocházíme z velmi odlišných kultur, tradic i kořenů, divadelní jazyk nám pomohl vidět se vzájemně v novém světle, které odhalilo kolik společného máme a v této cestě „osvětlování“ projevují obě strany velkou chuť pokračovat.

V rámci skupiny Vosto5 jsem měl možnost pracovat se slovenským kulturním centrem Stanica Žilina, které je platformou pro alternativní živou kulturu. Rádi bychom v započaté spolupráci nejen pokračovali, ale především ji rozšířili o koprodukci a vzájemnou výměnu projektů.

Garantem pro zahraniční spolupráce a současně jejím koordinátorem je Sodja Lotker, v současné době umělecká ředitelka PQ, která v letech 2000-2008 vedla zahraniční oddělení Divadelního ústavu. Zde připravovala stovky mezinárodních výměnných projektů s evropskými, americkými, asisjskými a jiho-americkými partnery.

Poznámka: reálné vyhlídky spolupráce se zahraničními tvůrci a institucemi jsme v projektu doložili dopisy od konkrétních uměleckých osbností. Tyto dopisy můžeme na požádání předložit.

CELÝ TEXT KE STAŽENÍ NAJDETE V SEKCI PRESS.


Další ročník Fresh Film Festu se neuskuteční

S lítostí oznamujeme, že další vydání mezinárodního festivalu Fresh Film Fest bylo zrušeno, na konci léta se festival již neuskuteční.

Celý článek
Rúnar Rúnarsson přijíždí na Cinergy

Dalším hostem projektu Cinergy ve spolupráci s Famufestem 2017 bude Rúnar Rúnarsson, islandský režisér a scenárista, jehož filmy jsou pravidleně uváděny na řadě významných světových festivalů, i festivalů domácích (Karlovy Vary IFF, Festival krátkých filmů Praha, Febiofest).

Celý článek
Cinergy s Lone Scherfig

Hostem Cinergy bude dánská režisérka Lone Scherfig, autorka komedie Italština pro začátečníky, na tři Oscary nominovaného snímku Škola života či romantického dramatu Jeden den.

Celý článek
Předpremiéra filmu

Mladý finský režisér Juho Kuosmanen přijede do Prahy představit svůj celovečerní debut Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, na festivalu v Cannes 2016 oceněný jako nejlepší film sekce Un Certain Regard.

Celý článek
Franz Rodenkirchen představí svou studii „Je možné psát film?“

15.prosince od 17:00 v Klubu Městské knihovny v Praze bude přednášet německý script consultant o tom, zda a jak je možné v dnešní době psát scénáře, psát film, který nemá být dialogovým divadlem ani literaturou.

Celý článek
Cinergy s Tomaszem Wasilewskim

Jeden z nejvýraznějších mladých polských tvůrců současnosti režisér a scenárista Tomasz Wasilewski se vrací do Čech v rámci projektu Cinergy.

Celý článek